ਜਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਜਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
BIOGRAPHY OF GURU NANAK

ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਲਦ ਤਸਵੀਰ TITLE EXPLAINED

ਜਿਲਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਅਸਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਪੁਜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਰ੍ਹਿਮੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ‘ਏਕਾ’। ਹਿਸਾਬ ਵਾਲਾ ਏਕਾ (1) ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Close Bitnami banner
Bitnami