ਜਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ

ਜਿੰਦਗੀਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
BIOGRAPHY OF GURU NANAK

UNDER CONSTRUCTION PLEASE

SITE UNDER CONSTRUCTION PLEASE

ਕਿਉਕਿ ਐਮੇਜਨ ਕੰ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਨਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close Bitnami banner
Bitnami